صفحه قبل

کولر گازی ال جی ام پی اس (MPS)  


 
گروه : کولر گازی (LG)

كولر گازي
سرد و گرم قابلیت استفاده از برق تک فاز
قابلیت نصب 2 تا 4 پنل داخلی به دستگاه خارجی
موجود در ظرفیت های 9000 تا 24000 در یونیت های داخلی
موجود در ظرفیت های21000 الی 48000 در یونیت های خارجی
 
 
 
 
 
مشخصات فنی واحد داخلی:(MULTI MPS indoor)
 
TMNW246DYA(L)0

TMNW186DYA(L)0

TMNW126DYA(L)0 TMNW096DYA(L)0

 
 مشخصات دستگاه

 Heating Pump

 Heating Pump

 Heating Pump

heating pump

 

 سرمایش و گرمایش

24229 17404 12285 8872

 Btu/h
 

 ظرفیت سرمایشی

27982 20134 13991 10237

 ظرفیت گرمایشی

0.42 0.3 0.15 0.15

 سرمایش  آمپر

 
جریان نامی

 

0.42 0.3 0.15 0.15

 گرمایش  آمپر

 220/1/50HZ

 220/1/50HZ

 220/1/50HZ

220/1/50HZ

 فاز

 نوع برق مصرفی

1/4 1/4 1/4 1/4

اینچ

 لوله مایع(رفت)

5/8 1/2 1/2

3/8

 اینچ

 لوله گاز(برگشت)

1085*300*19.1 1085*300*19.1 840*270*161

840*270*161

 پنل داخلی

ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض)

------- ------ ------- --------

 واحد بیرونی

13.5 13.5 7 7

پنل داخلی

وزن خالص(kg)
 

------- ------ ------ -------

 واحد بیرونی

15

15 15 15

 متر

 حداکثر طول لوله کشی 

7.5

7.5 7.5 7.5

متر

حداکثر ارتفاع لوله کشی

 
مشخصات فنی واحد بیرونی:(MULTI MPS outdoor)
 
T4UH486FA0 T4UH426FA0

T4UH366FA0

T3UH306FA0 T2UH216FA1

 
 مشخصات دستگاه

 Heating Pump

 Heating Pump

 Heating Pump

 Heating Pump

heating pump

 

 سرمایش و گرمایش

49134 40945 35486 28000 21155

 Btu/h
 

 ظرفیت سرمایشی

56306 47469

40945

32240 24226

 ظرفیت گرمایشی

24.9 21.8 21.5 14.2 10.8

 سرمایش  آمپر

 
جریان نامی

 

27.8 23.2 23.2 17.1

10.3

 گرمایش  آمپر

 220/1/50HZ

 220/1/50HZ

 220/1/50HZ

 220/1/50HZ

220/1/50HZ

 فاز

 نوع برق مصرفی

1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

اینچ

 لوله مایع(رفت)

3/8 3/8 3/8

3/8

3/8

 اینچ

 لوله گاز(برگشت)

------ ------ ------- -------

-------

 پنل داخلی

ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض)

900*1165*370

900*1165*370

900*1165*370

870*1038*320

870*655*320

 واحد بیرونی

------ ------ ------ ------ ------

پنل داخلی

وزن خالص(kg)
 

115

115

115 80 65

 واحد بیرونی

15

15

15 15 15

 متر

 حداکثر طول لوله کشی 

7.5

7.5

7.5 7.5 7.5

متر

حداکثر ارتفاع لوله کشی

 
سرد و گرم قابلیت استفاده از برق تک فاز
قابلیت نصب 2 تا 4 پنل داخلی به دستگاه خارجی
موجود در ظرفیت های 9000 تا 24000 در یونیت های داخلی
موجود در ظرفیت های21000 الی 48000 در یونیت های خارجی