صفحه قبل

 

توضیحات عمومی مربوط به کانال کشی:

1-کلیه کانال های فلزی از نظر انتخاب مصالح و روش ساخت باید مطابق یکی از

استانداردهای زیر باشد:

1:ANSI/SMACNA/HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS

2:HVAC/SPECIFICATION FORSHEET METAL DUCT WORK

2-فیتینگ های کانال های فلزی از قبیل زانو ، سه راه ، تبدیل و غیره  باید با رعایت ضوابط ذکر شده در استانداردهای مقرر شده ساخته شود .

3-در ساخت کانال های فلزی درزهای عرضی وطولی و دیگر درزها باید با عایق پوشانده شود.

4-میزان نشت هوا از درزهای کانال نباید از 5 درصد بیشتر باشد.

5-برای ثابت نگه داشتن کانال ها در وضعیت مورد نیاز ، سیستم کانال کشی ،باید به وسیله ی تکیه گاه ها و آویزها ، در نقاط مناسب به اجزای ساختمان متصل شود.

6-فاصله دوتکیه گاه نباید از 3 متر بیشتر باشد.

7-در ساختمان هایی که در اقلیم مربوط و خورنده واقع باشند ،ساخت کانال هوا از ورق آلومنیومی  توصیه می گردد.

8-اتصال قطعات کانال با فلنج های متقابل انجام می شود.فلنج ها باید با پیچ و مهره گالوانیزه به یکدیگر محکم شوند.

 پیچ  4/1 اینچ برای نبشی تا 30 میلی متر و پیچ 16/5 شش گوش برای نبشی های بزرگتر استفاده می شود. فاصله بین دو پیچ نباید بیشتر از 15 سانتیمتر باشد

9-در محل اتصال دو فلنج باید از نخ نسوز استفاده نمود.

10-اتصال نبشی ها به بدنه کانال به وسیله پرچ آهنی گالوانیزه می باشد.

11-قسمت های الحاقی که احتیاج به تعمیر و سرویس دارند بایستی بایستی با پیچ و مهره به کانال اصلی متصل شوند.

12-در محل های اتصال در صورت لزوم باید انبساط و انقباض کانال در نظر گرفته شود.

13-هنگامی که کانال از دیوار ، کف  یا سقف عبور می کند نصب غلاف گالوانیزه از ورق 0.75 تا 1 میلی متر الزامی می باشد.

14-اتصال کانال به دستگاه با دو لایه برزنت نسوز مقاوم و حداقل به عرض 20 سانتی متر انجام می شود .

15-اتصال کانال به دریچه های توزیع هوا توسط قاب چوبی به ضخامت و پهنای 2.5 سانتی متر در لبه ی خارجی کانال  به طوریکه حدود 1 سانتی متر از نازک کاری دیوار عقب تر باشد صورت گرفته و سپس دریچه های  هوا در محل خود قرار گرفته و به چوب پیچ می شوند

 

توضیحات عمومی دستگاه هواساز:

1-  موقعیت جعبه کنترل برق ، لوله های مسی و لوله های رفت و برگشت آب گرم در زمانی که رو به کانال ایستاده ایم در سمت چپ دستگاه قرار دارد.

2- در این دستگاه کویل مربوطه در جلوی دستگاه نصب می گردد.

3- جهت نصب دستگاه بهترین موقعیت نصب به صورت زیر می باشد:

- از سمت چپ فریم حداقل 40 سانتیمتر فاصله در نظر گرفته می شود،این فاصله به علت قرارگیری لوله های مسی ، آب گرم و جعبه برق دستگاه می باشد

- از سمت راست فریم حداقل 10 سانتیمتر فاصله در نظر گرفته می شود ، این فاصله به علت عملکرد اپراتور نصب و نگه داری در نظر گرفته می شود.

- از سمت جلوی فریم حدود 30 سانتیمتر فاصله جهت قرارگیری برزنت در نظر گرفته می شودکه در مواقع ضروری تا 20 سانتیمتر قابلیت کاهش دارد.

- از سمت پشت فریم حداقل 25 سانتیمتر فاصله در نظر گرفته می شودکه جهت مکش هوا می باشد ، در مواقع ضروری تا 20 سانتیمتر قابلیت کاهش دارد.

4- در این دستگاه موقعیت لوله درین در سمت چپ دستگاه می باشد.

5- در این دستگاه دریچه بازدید در تراز ارتفاعی حداقل 5 سانتیمتر پایین تر از دستگاه هواساز قرار می گیرد که حدود 45 سانتیمتر زیر فریم است